Startpagina

Kerknet staat momenteel helemaal in het teken van verbondenheid. Vier vanaf 10 uur (Palmzondag 5 april) met ons mee via de livestream vanuit de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. Na afloop kan je terug het volledige Kerknet-portaal bezoeken.

Scrol binnen dit vlak om het verloop van de viering te volgen

GEDACHTENIS VAN DE INTOCHT VAN DE HEER IN JERUZALEM

Welkom en begroeting door de bisschop

Zegening van de palmtakken

Evangelie

Matteüs 21, 1-11

Kleine ‘opgang’ naar het bovenkoor met lied – ‘Lauda Jerusalem’

Samenzang (x3)
Lauda Jerusalem Dominum.
Lauda Deum tuum, Sion.
Hosanna, hosanna, hosanna Filio David.

Openingsgebed

 

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing

Jesaja 50, 4-7

Antwoordzang

Psalm 22, 8-9.17-18a.19-20.23-24 (op muzikale setting van ZJ 368)

Samenzang (x5)
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Tweede lezing

Filippenzen 2, 6-11

Lied vóór het Evangelie

‘Jezus, om uw lijden groot’ (ZJ 372)

Samenzang
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

Samenzang
Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt,
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Evangelie

Matteüs 26, 36 – 27, 66

Homilie

Geloofsbelijdenis

Allen
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

Voorbede

antwoordrefrein ZJ 11c

Samenzang (x4)
Luister, Heer, wees ons genadig.
Laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

Aankondiging collecte Broederlijk Delen

Broederlijk Delen
BE12 0000 0000 9292

Gebed over de gaven

Prefatie

Heilig

‘Heilig’ uit Kyriale ZJ 41

Samenzang
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Eucharistisch gebed

Samenzang
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader

Allen
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods

‘Lam Gods’ uit Kyriale ZJ 41

Communie

Communielied

‘Alles wat over ons geschreven is’ (ZJ 370 – strofen 1 + 5)

Samenzang
Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Samenzang
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Gebed na de communie

 

SLOT VAN DE DIENST

Zendingswoord door de bisschop

Zegen

 

Bedankt voor het bijwonen van deze viering